Niejednoznaczne dowody

Trójglicerydy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ale spożywanie ich w nadmiarze może spowodować zwiększenie poziomu cholesterolu we krwi, mimo że zależność między wysokim poziomem chole­sterolu a wysokim poziomem trójglicerydów nie jest bezpośrednia. W wątro­bie trójglicerydy mogą być wykorzystane do syntezy LDL-cholesterolu, szcze­gólnie niebezpiecznego dla naszych tętnic.

W niektórych badaniach nie wykazano zależności pomiędzy poziomem trójglicerydów we krwi a zagrożeniem chorobą wieńcową, w innych zależność tę potwierdzono. A oto przykłady badań:

W ramach cytowanego już kilkakrotnie Programu Framingham stwierdzo­no, że wysoki poziom trójglicerydów we krwi w powiązaniu z niskim pozio­mem HDL-cholesterolu stanowi dodatkowy i niezależny wskaźnik zagrożenia chorobą wieńcową. Osoby z wysokim poziomem trójglicerydów i niskim HDL-cholesterolu, zarówno kobiety jak i mężczyźni po przekroczeniu 50. roku życia, mają wiele problemów zdrowotnych, które zwiększają ryzyko wy­stąpienia schorzeń serca i cukrzycy. Ale te problemy często pozostają niezauważane, ponieważ poziom cholesterolu całkowitego i LDL-cholesterolu we krwi nie jest u nich wysoki.

Przeprowadzone w Norwegii badania 24 535 kobiet w średnim wieku wykazały, że wraz ze wzrostem poziomu trójglicerydów we krwi rosła śmier­telność z powodu choroby wieńcowej, ale także z powodu innych przyczyn. Nie stwierdzono zależności między poziomem trójglicerydów we krwi a śmiertelnością u 25 058 mężczyzn.

W innych, prowadzonych przez 14 lat badaniach, w których oceniano poziom cholesterolu całkowitego, HDL i LDL-cholesterolu oraz trójglicery­dów u 1400 kobiet w wieku 50-69 lat, stwierdzono, że podwyższony poziom trójglicerydów (powyżej 200 mg/100 ml) i niski poziom HDL-cholesterolu (poniżej 50 mg/100 ml) zwiększa śmiertelność z powodu chorób serca. Au­torzy badań uznali, że u kobiet poziom trójglicerydów we krwi jest niezależ­nym wskaźnikiem śmiertelności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego. Dodatkowo zalecali, aby u kobiet oznaczenia poziomu cholesterolu całkowitego były uzupełniane także oznaczeniami poziomu LDL-cholesterolu i trójglicerydów.

Nie bez znaczenia jest również to, że osoby z podwyższonym poziomem trójglicerydów we krwi mogą mieć trudności z obniżeniem poziomu LDL-cholesterolu. Wśród 313 osób z kłopotami z sercem i wysokim poziomem cholesterolu całkowitego, po 3 miesiącach stosowania diety niskotłuszczowej i niskocholesterolowej poziom cholesterolu całkowitego i LDL-cholesterolu zmniejszył się istotnie, a HDL-cholesterolu wzrósł jedynie u tych uczestni­ków badań, u których poziom trój glicerydów we krwi był w normie. Kuracja nie dała żadnych wyników u 39 osób z podwyższonym poziomem trójglicerydów we krwi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.