Category: Trójglicerydy pod nadzorem

Pozbądź się nadmiaru trójglicerydów

Optymalny poziom trójglicerydów we krwi to mniej niż 150 mg/100 ml, a dla osób z chorobą wieńcową – prawdopodobnie poniżej 100 mg/100 ml.

Większość lekarzy zaleca obniżenie poziomu trójglicerydów we krwi, szczególnie u osób z niskim poziomem HDL-, a wysokim LDL-cholesterolu. Wysoki poziom trójglicerydów jest sygnałem ostrzegawczym dla osób zagro­żonych chorobą wieńcową.

Na szczęście zmiana stylu życia często daje pożądany efekt.

  • Należy pozbyć się nadwagi. Poziom trójglicerydów we krwi maleje wraz ze zmniejszeniem masy ciała. Obniżenie masy ciała o 2-4 kg istotnie obniża poziom trójglicerydów.
  • Nie pić alkoholu. Niewielkie ilości słabych napojów alkoholowych mogą podwyższyć poziom HDL-cholesterolu, ale podwyższają także poziom trójglicerydów. Alkohol hamuje bowiem działanie enzymu odpowie­dzialnego za ich rozkład. Nawet 1 szklanka wina do obiadu może istot­nie podwyższyć poziom trójglicerydów we krwi u osób z nadwagą albo z dziedziczną skłonnością do wysokiego ich poziomu.
  • Ograniczyć spożycie rafinowanych cukrów i węglowodanów. Biała mąka, biały ryż, cukier rafinowany, wysoko-słodzone soki owocowe mogą spowodować wzrost poziomu trójglicerydów we krwi. Natomiast spożywanie produktów z pełnego ziarna zbóż może poziom ten obniżyć.
  • Być aktywnym. Wystarczy regularnie spacerować (około 3 km dzien­nie), aby skutecznie obniżyć poziom trójglicerydów we krwi i podwyż­szyć poziom HDL-cholesterolu.
  • A na końcu leki. Jeśli wszystkie proste sposoby zawiodą, lekarz może przepisać środki, które pomogą obniżyć poziom trójglicerydów we krwi. Ale wszystkie leki mają efekty uboczne i dobrze jest się z nimi zapo­znać.

 

Niejednoznaczne dowody

Trójglicerydy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ale spożywanie ich w nadmiarze może spowodować zwiększenie poziomu cholesterolu we krwi, mimo że zależność między wysokim poziomem chole­sterolu a wysokim poziomem trójglicerydów nie jest bezpośrednia. W wątro­bie trójglicerydy mogą być wykorzystane do syntezy LDL-cholesterolu, szcze­gólnie niebezpiecznego dla naszych tętnic.

W niektórych badaniach nie wykazano zależności pomiędzy poziomem trójglicerydów we krwi a zagrożeniem chorobą wieńcową, w innych zależność tę potwierdzono. A oto przykłady badań:

W ramach cytowanego już kilkakrotnie Programu Framingham stwierdzo­no, że wysoki poziom trójglicerydów we krwi w powiązaniu z niskim pozio­mem HDL-cholesterolu stanowi dodatkowy i niezależny wskaźnik zagrożenia chorobą wieńcową. Osoby z wysokim poziomem trójglicerydów i niskim HDL-cholesterolu, zarówno kobiety jak i mężczyźni po przekroczeniu 50. roku życia, mają wiele problemów zdrowotnych, które zwiększają ryzyko wy­stąpienia schorzeń serca i cukrzycy. Ale te problemy często pozostają niezauważane, ponieważ poziom cholesterolu całkowitego i LDL-cholesterolu we krwi nie jest u nich wysoki.

Przeprowadzone w Norwegii badania 24 535 kobiet w średnim wieku wykazały, że wraz ze wzrostem poziomu trójglicerydów we krwi rosła śmier­telność z powodu choroby wieńcowej, ale także z powodu innych przyczyn. Nie stwierdzono zależności między poziomem trójglicerydów we krwi a śmiertelnością u 25 058 mężczyzn.

W innych, prowadzonych przez 14 lat badaniach, w których oceniano poziom cholesterolu całkowitego, HDL i LDL-cholesterolu oraz trójglicery­dów u 1400 kobiet w wieku 50-69 lat, stwierdzono, że podwyższony poziom trójglicerydów (powyżej 200 mg/100 ml) i niski poziom HDL-cholesterolu (poniżej 50 mg/100 ml) zwiększa śmiertelność z powodu chorób serca. Au­torzy badań uznali, że u kobiet poziom trójglicerydów we krwi jest niezależ­nym wskaźnikiem śmiertelności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego. Dodatkowo zalecali, aby u kobiet oznaczenia poziomu cholesterolu całkowitego były uzupełniane także oznaczeniami poziomu LDL-cholesterolu i trójglicerydów.

Nie bez znaczenia jest również to, że osoby z podwyższonym poziomem trójglicerydów we krwi mogą mieć trudności z obniżeniem poziomu LDL-cholesterolu. Wśród 313 osób z kłopotami z sercem i wysokim poziomem cholesterolu całkowitego, po 3 miesiącach stosowania diety niskotłuszczowej i niskocholesterolowej poziom cholesterolu całkowitego i LDL-cholesterolu zmniejszył się istotnie, a HDL-cholesterolu wzrósł jedynie u tych uczestni­ków badań, u których poziom trój glicerydów we krwi był w normie. Kuracja nie dała żadnych wyników u 39 osób z podwyższonym poziomem trójglicerydów we krwi.

Poskramianie tłuszczu

Jeśli nie wiesz, jaki jest poziom trójglicerydów w twojej krwi, a nawet nie wiesz, co to są trójglicerydy – to powinieneś to nadrobić. Badania naukowe wskazują, że podwyższony poziom trójglicerydów we krwi może zapowiadać rozwój choroby wieńcowej, szczególnie u kobiet i cukrzyków.

Trójglicerydy, podstawowy tłuszcz występujący we krwi, przenoszą wolne kwasy tłuszczowe pochodzące z pokarmu lub powstające w wątrobie. Ich poziom we krwi, tak jak i poziom cholesterolu, wyraża się w miligramach na 100 mililitrów.

Cytowane już wyniki Programu Framingham wskazują, że wysoki poziom trójglicerydów we krwi (powyżej 150 mg/100 ml) jest wskaźnikiem zagroże­nia chorobą wieńcową, szczególnie u osób o niskim poziomie HDL-choleste­rolu (mniej niż 50 mg/100 ml). Wydaje się, że znaczenie diagnostyczne poziomu trójglicerydów we krwi u kobiet jest większe niż u mężczyzn. Pod­wyższony poziom trójglicerydów stwierdza się także w niekontrolowanej cukrzycy, która sama zwiększa ryzyko chorób serca.

Uważa się, że nie należy ignorować podwyższonego poziomu trójglicery­dów we krwi, szczególnie gdy towarzyszy mu wysoki poziom „złego” LDL-cholesterolu i niski „dobrego” HDL-cholesterolu.