Category: Tłuszcze wielonasycone

Jak działają tłuszcze wielonienasycone

Efekty działania tłuszczów jedno- i wiełonienasyconych na poziom chole­sterolu całkowitego i HDL-cholesterolu porównywano w wielu badaniach naukowych i stwierdzono, że poziom HDL-cholesterolu zmniejsza się podob­nie, niezależnie od rodzaju spożywanego tłuszczu.

U 40 kobiet i mężczyzn z podwyższonym poziomem cholesterolu i trójglicerydów we krwi po 3 tygodniach diety wzbogaconej w tłuszcz jedno- lub wielonienasycony stwierdzono spadek poziomu cholesterolu całkowitego oraz LDL-cholesterolu. Natomiast poziom HDL-cholesterolu zmniejszył się o 7% u osób spożywających tłuszcz jednonienasycony, ale o 12% u tych, których dieta była wzbogacona w tłuszcz wielonienasycony. Jednakże różnica ta, we­dług autorów badań, nie jest istotna i można uznać, że oba rodzaje tłuszczu w jednakowym stopniu wpływają na poziom HDL-cholesterolu we krwi.

Ten sam zespół naukowców porównał wpływ oleju kukurydzianego i oliwy na poziom cholesterolu we krwi u 26 osób, spożywających przez 3 tygodnie dietę wzbogaconą o odpowiedni olej. W obu grupach wykazano spadek po­ziomu cholesterolu całkowitego i LDL-cholesterolu. Poziom HDL-cholestero­lu zmniejszył się o 9% u spożywających olej kukurydziany i o 12% u spoży­wających oliwę, a różnica ponownie nie była istotna.

Dokonano także porównania wyników wielu badań naukowych nad efek­tami tłuszczów jedno- i wiełonienasyconych. Do analizy statystycznej włączo­no także wyniki wskazujące, że tłuszcze wielonienasycone w znacznie więk­szym stopniu niż jednonienasycone obniżają poziom HDL-cholesterolu we krwi. Z tego porównania jednoznacznie wynika, że nie ma różnic w poziomie cholesterolu między osobami spożywającymi tłuszcze jedno- i wielonienasy­cone.

Na pewno stan twojego zdrowia poprawi się, jeśli zastąpisz nasycone tłuszcze zwierzęce nienasyconymi roślinnymi. Nie ma większego znaczenia, czy jest to tłuszcz jedno- czy wielonienasycony – byleby nie był nasycony. Taka jest opinia lekarzy i dietetyków.

Drugie w szeregu najlepszych

Jak już zapewne wiesz, w celu obniżenia poziomu cholesterolu we krwi lekarze zalecają zmniejszenie spożycia tłuszczów nasyconych, występujących głównie w ciemnym mięsie, tłustym mleku i jego przetworach, a zwiększenie spożycia tłuszczów nienasyconych pochodzenia roślinnego. Znamy dwa ro­dzaje tłuszczów nienasyconych – jednonienasycone i wielonienasycone. Źró­dłem tłuszczów jednonienasyconych jest oliwa, olej rzepakowy, orzechy i awokado. Tłuszcze wielonienasycone znajdują się w oleju słonecznikowym, kukurydzianym i szafranowym. W diecie przeciętnego Amerykanina z tłusz­czów wielonienasyconych pochodzi nie więcej niż 10% kalorii.

Tak tłuszcze jedno- jak i wielonienasycone obniżają poziom „złego” LDL-cholesterolu we krwi. Ale tłuszcze wielonienasycone mogą także obniżać poziom „dobrego” HDL-cholesterolu. A więc skoro tłuszcze wielonienasyco­ne powodują taki efekt, to może należy stosować raczej tłuszcze jednoniena­sycone?

Większość lekarzy uważa, że tłuszcze wielonienasycone w większym stop­niu obniżają poziom LDL-cholesterolu niż tłuszcze jednonienasycone. Ale tłuszcze jednonienasycone są trochę bardziej skuteczne w zapobieganiu spad­kowi poziomu HDL-cholesterolu. Sytuacja jest więc cokolwiek zawiła. Ale każda decyzja o zastąpieniu tłuszczu nasyconego nienasyconym (jedno- lub wielonienasyconym) jest słuszna.

Wydaje się, że główną przyczyną zmniejszenia poziomu cholesterolu cał­kowitego i LDL-cholesterolu u mieszkańców USA w ciągu ostatnich 30 lat jest zmniejszenie spożycia tłuszczów nasyconych, a zwiększenie spożycia tłuszczów wielonienasyconych. Jednocześnie przypuszcza się, że spadek po­ziomu HDL-cholesterolu związany ze spożyciem tłuszczu wielonienasycone­go dotyczy głównie osób z niskim, a nie wysokim czy normalnym jego pozio­mem.

Cały czas trwają badania naukowe nad wpływem tłuszczów jedno- i wielo­nienasyconych na organizm ludzki. I ciągle obowiązuje główna zasada w walce z cholesterolem – spożywanie umiarkowanych ilości każdego tłuszczu.